วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม และองค์การบริการส่วนตำบลนาถ่อน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

(อำเภอธาตุพนม และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน)

ประชาชนในพื้นที่สามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม และ องค์การบริการส่วนตำบลนาถ่อน โดยสามารถใช้บริการ e – Service  จำนวน 6 งานบริการ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้  

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระบบขอบัตรประจำตัวคนพิการ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

ระบบขอเงินช่วยเหลือทางคดี

ด้านกระบวนการยุติธรรม

ระบบขอเงินช่วยเหลือทางคดี 

หน่วยงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน https://jfo.moj.go.th/form/


ด้านวัฒนธรรม จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่

ระบบขอเปิดร้านคาราโอเกะ

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน http://movie.culture.go.th/

ระบบขอเปิดร้านเกม

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน http://movie.culture.go.th/


ด้านแรงงาน จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่

ระบบแจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY)

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

ระบบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน https://empui.doe.go.th/auth/index


ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ (สำหรับผู้รับบริการ)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ http://ibit.ly/su5w

แบบสอบถามของผู้ให้บริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

แบบสอบถามของผู้ให้บริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่) http://ibit.ly/pFpz


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม โทร. 042532023   และ อบต.นาถ่อน โทร. 042575046