วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาหว้า เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service จำนวน 7 งานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาหว้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

งานบริการเพื่อประชาชน

ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

หน่วยงาน กรมการปกครอง
ลิ้งในการใช้บริการ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/

ระบบตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

หน่วยงาน กรมการปกครอง
ลิ้งในการใช้บริการ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/

ระบบการตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น

หน่วยงาน กรมการปกครอง
ลิ้งในการใช้บริการ https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname

ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

หน่วยงาน กรมการปกครอง
ลิ้งในการใช้บริการ  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ระบบการลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ

หน่วยงาน กรมการปกครอง
ลิ้งในการใช้บริการ  https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard/

ระบบตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลิ้งในการใช้บริการ http://covid.m-society.go.th/

ระบบตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม

หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
ลิ้งในการใช้บริการ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ http://t.ly/S8nO


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาหว้า โทร. 0-4259-7011