วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

อ.ธาตุพนม ลงพื้นที่มอบบัตรคนพิการให้แก่ นายศุภกร จันทะนะ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ อมรไพศาล ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม ลงพื้นที่มอบบัตรคนพิการให้แก่ นายศุภกร จันทะนะ อยู่บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามการให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one Stop Service) โดยการยื่นขอทำบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบ e – service (ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์) ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม แทนการเข้ารับบริการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่