วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ด่านกักกันสัตว์นครพนม จำนวน 2 บริการ

ด่านกักกันสัตว์นครพนม

ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

  • คู่มือการใช้งาน
  • หน่วยงาน : ด่านกักกันสัตว์นครพนม
  • ผู้ประสานงาน : นางสุกัญญา ปุริมาตร์ โทร. 098-1984272
    นางสาวชิดชบา คำมุงคุณ โทร. 089-2756907
ด่านกักกันสัตว์นครพนม

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์และวัตถุอันตราย

  • คู่มือการใช้งาน
  • หน่วยงาน : ด่านกักกันสัตว์นครพนม
  • ผู้ประสานงาน : นางสาวภาวิตรี คำตา โทร. 065-0328969