วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ให้บริการ จำนวน 1 บริการ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ระบบข้อมูลสถิติจากการสำมะโน/สำรวจ/รายงานสถิติ (สถิติรายสาขา)

  • คู่มือการใช้งาน
  • หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม
  • ผู้ประสานงาน : นายทยากร สัจมนตรี โทร. 0862415939