วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

พมจ.นครพนม
 • การเข้าสู่เว็บไซต์หลักของสำนักงานฯเพื่อสืบค้นข้อมูล
 • ตู้ พม. “รับทุกข์” ปันสุข สู่ชุชน
 • ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • ระบบตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง
 • ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 • หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 • ผู้ประสานงาน : นายชัยรัตน์ เหี้ยทา โทร. 082 857 1026
 • ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
 • ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์
 • ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์
 • ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
 • สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
 • คู่มือประชาชน
 • หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 • ผู้ประสานงาน : นายชัยรัตน์ เหี้ยทา โทร. 082 857 1026