วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ให้บริการ 6 งาน

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
  • การยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต
  • การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา
  • การยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต
  • การยื่นแบบขอคืน ยกเว้นภาษี
  • การยื่นแบบงบเดือน
  • การยื่นแบบขอลดหย่อนภาษี
  • หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
  • ผู้ประสานงาน : นายประชา สุนนท์ชัย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
    นางสาวมัติกา  คำหา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายยิ่งยศ  นวลตา  เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน โทร. 0 4251 1306 ต่อ 112, 115