วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ด่านศุลกากรนครพนม ให้บริการ จำนวน 3 งาน

ด่านศุลกากรนครพนม
 • การรับชำระเงินด้วยระบบ e-Payment
 • link เข้าสู่ระบบงาน ระบบ e-Banking ของแต่ละธนาคาร
 • คู่มือการใช้งาน
 • หน่วยงาน : ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • ผู้ประสานงาน : นางเพ็ญศรี เทพมณี โทรศัพท์ : 081-8247232
 • ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าหรือส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs
 • ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
 • คู่มือการใช้งาน
 • หน่วยงาน : ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • ผู้ประสานงาน : น.ส.ชนัดดา ศรรักษ์ โทรศัพท์ : 086-2398383
 • ระบบการติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร e-Tracking
 • คู่มือการใช้งาน
 • หน่วยงาน : ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • ผู้ประสานงาน : น.ส.ชนัดดา ศรรักษ์ โทรศัพท์ : 086-2398383