วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564
sdsdsds

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

20 เม.ย. 2021
(ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม) เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษาน 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประชาชนในพื้นที่สามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม โดยสามารถใช้บริการ e – Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบขอบัตรประจำตัวคนพิการ หน่วยงาน