วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ให้บริการ จำนวน 3 งาน

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบแสดงสภาพการจ้างและการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11)

 • link https://eservice.labour.go.th
 • วิธีการดำเนินการ
  สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ต้องยื่นแบบฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบฯ จึงเพิ่มช่องทางการยื่นแบบฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอนในการเดินทางลดการใช้กระดาษและสามารถติดตามผลการยื่นแบบฯ ได้ตลอดเวลา
 • ผู้ประสานงาน : นายประชา สุนนท์ชัย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษนางสาวมัติกา  คำหา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นายยิ่งยศ  นวลตา  เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
  โทร. 0 4251 1306 ต่อ 112, 115

แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง ตามมาตรา 75

 • link https://s97.labour.go.th/pub_m75
 • วิธีการดำเนินการ
  สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบต่อการประกอบกิจการ หรือมีความจำเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว สามารถยื่นแบบฯ ม.75 ผ่านทางออนไลน์ได้
 • ผู้ประสานงาน : นายประชา สุนนท์ชัย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษนางสาวมัติกา  คำหา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นายยิ่งยศ  นวลตา  เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
  โทร. 0 4251 1306 ต่อ 112, 115

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์

 • link http://s90.labour.go.th
 • ผู้ประสานงาน : นายประชา สุนนท์ชัย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษนางสาวมัติกา  คำหา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นายยิ่งยศ  นวลตา  เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
  โทร. 0 4251 1306 ต่อ 112, 115