วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

แขวงทางหลวงนครพนม ให้บริการ จำนวน 1 งาน

แขวงทางหลวงนครพนม

ระบบบริหารขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง

  • คู่มือการใช้งาน http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
    วิธีการใช้งาน
    เมื่อเข้าหน้าระบบแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปให้ป้อนรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าใช้งานระบบ เมื่อเข้าหน้าระบบได้แล้วให้เลือกตรงคำขอ และเลือกคำขอใหม่เพื่อสร้างข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้บันทึกคำขอ ส่วนคู่มือการใช้บริการเมื่อเข้าสู่ระบบงานบริการตาม Link แล้วจะมีเมนูให้เลือก สามารถเลือกได้ตามความต้องการในการรับบริการ
  • หน่วยงาน : แขวงทางหลวงนครพนม
  • ผู้ประสานงาน : นายรุ่งศักดิ์ ประคำมินทร์ โทร. 08 1872 6957