วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

(ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม)

เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษาน 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ประชาชนในพื้นที่สามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม โดยสามารถใช้บริการ e – Service  จำนวน 6 งานบริการ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้  

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระบบขอบัตรประจำตัวคนพิการ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

ระบบขอเงินช่วยเหลือทางคดี

ด้านกระบวนการยุติธรรม

ระบบขอเงินช่วยเหลือทางคดี 

หน่วยงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน https://jfo.moj.go.th/form/


ด้านวัฒนธรรม จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่

ระบบขอเปิดร้านคาราโอเกะ

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน http://movie.culture.go.th/

ระบบขอเปิดร้านเกม

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน http://movie.culture.go.th/


ด้านแรงงาน จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่

ระบบแจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY)

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

ระบบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ลิ้งระบบงาน https://empui.doe.go.th/auth/index


ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ http://ibit.ly/su5w


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม โทร. 0-4259-9084