วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

e-Service อำเภอนาหว้า

e-Service อำเภอนาหว้า

คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ข้อมูลงานบริการของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จังหวัดนครพนม
คู่มือการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ให้บริการ จำนวน 1 งาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ให้บริการ จำนวน 3 งาน