วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

e-Service อำเภอศรีสงคราม

e-Service อำเภอศรีสงคราม

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

20 เม.ย. 2021
(ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม) เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษาน 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประชาชนในพื้นที่สามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม โดยสามารถใช้บริการ e – Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบขอบัตรประจำตัวคนพิการ หน่วยงาน
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ข้อมูลงานบริการของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จังหวัดนครพนม
คู่มือการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ให้บริการ จำนวน 1 งาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ให้บริการ จำนวน 3 งาน