วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์

มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอดพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
เวลา 14.40 น. เดินทางถึงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอดพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

☘️นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจราชการหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน และการประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพน นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นายนพดล พลซื่อ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอโพนสวรรค์ นายสุคนธ์ ศรีนา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายอลงกต มณีกาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายชูกัน กุลวงษารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านโพนสวรรค์ หมุ่ที่11 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจราชการฯ รับฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปา.ในครั้งนี้

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม