วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

[5 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำขิง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
[5 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม-ลำน้ำยาม
[5 มี.ค. 64] มท.3 ประชุมการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม
[4 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมแนะนำการท่องเที่ยวพัฒนาเมือง
[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์
[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีมคณะผู้บริหาร มท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” บ้านดงยอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
[5 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำขิง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
รายงานผลการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครพนม ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะ
ที่ นพ 0017.2/ว1258 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการประชุมการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครพนม