วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
[5 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำขิง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
รายงานผลการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครพนม ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะ
ที่ นพ 0017.2/ว1258 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการประชุมการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครพนม