แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม
กรณีวงเงินระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 10 ล้านบาท (อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด)

หน่วยงานที่จะส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เสนอคณะกรรมการฯ ก่อนการจัดหา) จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. แบบฟอร์มรายงานที่มีวงเงินระบบคอมฯ/CCTV ไม่เกิน 5 ล้านบาท (คลิกที่นี่ ) หรือ แบบฟอร์มรายงานที่มีวงเงินระบบคอมฯ/CCTV เกิน 5 ล้านบาท (คลิกที่นี่)

2. แบบ คกก. มท. 01 (เลือกรูปแบบไฟล์ [PDF] [XLS])

3. รายชื่ออัตรากำลังของหน่วยงาน

>> ให้หน่วยงานส่งเอกสาร จำนวน 16 ชุด ให้สำนักงานจังหวัดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

กรณีวงเงินระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป และไม่เกิน 100 ล้านบาท (อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย)

หน่วยงานที่จะส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เสนอคณะกรรมการฯ ก่อนการจัดหา) จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. แบบฟอร์มรายงานที่มีวงเงินระบบคอมฯ/CCTV เกิน 5 ล้านบาท (คลิกที่นี่)

2. แบบ คกก. มท. 01  (เลือกรูปแบบไฟล์ [PDF] [XLS])

3. รายชื่ออัตรากำลังของหน่วยงาน

ให้หน่วยงานส่งเอกสาร จำนวน 18 ชุด ให้สำนักงานจังหวัดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการฯของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ( ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว15556 ลว. 25 ตุลาคม 2559 ) รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่

ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) ให้จังหวัดทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ดังนี้

1. แบบรายงานฯ คกก.มท.03 (คลิกที่นี่)

2. สำเนาใบส่งของ

3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ดูทั้งหมด  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : วิภาดา อุดมเดชาเวทย์ โทร. 0 4251 1287 ต่อ 122

หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 คลิกที่นี่

แผนผังขั้นตอนการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่

พัฒนาโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครพนม

โทร 0 4251 1287 ต่อ 122