คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และผลการดำเนินงานด้าน PMQA ของจังหวัดนครพนม  

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านการพัฒนาองค์การจังหวัดนครพนม ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2561 (คลิกที่นี่)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านการพัฒนาองค์การจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คลิกที่นี่)

 

ผลการดำเนินงาน PMQA จังหวัดนครพนม 

เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 1 ประจำปี 2556 (คลิกที่นี่)
เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2 ประจำปี 2558 (คลิกที่นี่)
ผ่านการประเมินรอบที่ 1 (การคัดกรองเอกสารเบื้องต้น) ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 (คลิกที่นี่)

 


Best Practice จังหวัดนครพนม

Best Practice กับการจัดการความรู้

Best Practice เป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงาน จากหลายช่องทาง ทั้งตัวผู้นำ ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา และการริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาที่มีขั้นตอน เมื่อมีวิธีการทำงานที่ดีต้องทำผ่านการเล่าเรื่องที่เป้นการทำงานของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงานโดยเกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่มคน และระดับหน่วยงานย่อย Best Practice ที่ดีควรมีการบันทึกเขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่ได้ จึงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

Best Practice กับการจัดการความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge

การจัดการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องทำให้ Best Practice ที่เป็น Tacit Knowledge ซึ่งอยู่ในตัวคนให้กลายเป็น Explicit Knowledge หรือความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้ง เช่น เอกสารรายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปใช้พัฒนางานแบบต่อยอดความรู้และสามารถจัดเก็บ Best Practice นั้นไว้ในคลังความรู้ขององค์กร ไม่ให้ความรู้นั้นหายไปกับบุคคล เมื่อบุคคลนั้นออกจากหน่วยงานแล้ว

Best Practice  


คลังความรู้ / ผลงานวิจัย จังหวัดนครพนม  

องค์ความรู้