ศูนย์ข้อมูลข่าวสารคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดนครพนม

จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครพนม
มท.โทร ๔๗๘๒๒,๔๗๙๒๘ โทรศัพท์ ๐๔ ๒ ๕๑๑ ๕๗๔