ผังการบังคับบัญชาและอัตรากำลังสำนักงานจังหวัดนครพนม  
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
   
                               
          นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
          นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
           
 
นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
                                   
       
นางเอมอร อุ่นคำ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
  นายสุกิจ กลีบแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
  นางสาวกนกพร ไชยศล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  นายจรัญ ดวงศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวมยุรีย์ อาจปาสา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
                                   
       
นายชำนาญ ทองดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนฤชา ฮ่มป่า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.พัชนียา ชุมศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางกัญญาณัฐ อินสอน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  นายไชยวุฒิ วัชเรนทร์สุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธาราพันธ์ มหาศิริพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 

นายเอกชัย ปราบมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.ดวงใจ ยอดนารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางจิรัชยา จันทร์โท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นายสยาม จุตตะโน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอมรา ณ นครพนม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ช่วยราชการ)
  น.ส.ญาณิศา ภัควงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
น.ส.นุชรา พรหมโสภา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                                   
                       
นางพรทิพย์ ภาจันทรคู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.เกศดาภรณ์ เหลือมพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  น.ส.รุจิเรศน์ บุญเทียม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงาน
  นายชวลิต แสงสว่าง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
-
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายพีท โฮมแพน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 

               
                                   
                   
  น.ส.ชัตญา กิตพนิตกุล
พนักงานสอบสวน
-
พนักงานสอบสวน
-
นักวิชาการเงินและบัญชี
          นายประโมทย์ ติยะบุตร
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
-
นักวิเทศสัมพันธ
น.ส.อภิรดี เฉลาชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  น.ส.บุญสิตา สุวรรณรงค์
พนักงานทรัพยากรบุคคล
นายโกศล วงษ์จันทร์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
                                   
                       
    น.ส.ทิตฐิตา ทุมประเสน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
น.ส.ธันยารินทร์ อาจสมดี
พนักงานการเงินและบัญชี
  นายพิทวัส ควรรณสุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
      น.ส.นันทนา อัศดร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
น.ส.ช่อผกา แง้มสุราช
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
นายคาน โคตรมา
พนักงานดูแลความสะอาด
           
                                   
               
  นายบุญนาค ไกรสิน
พนักงานธุรการ ส.3
(หัวหน้าลูกจ้างประจำ)
น.ส.สุภารัตน์ บุษมงคล
พนักงานธุรการ ส.3
นางอรสา จันทวงษ์
พนักงานธุรการ ส.3
  นายสมบัติ สีทาหนุน
พนักงานการเงินและบัญชี ส.2
นายเสริมพล ศาสนสุพิน
พนักงานพัสดุ ส.3
นายธนาธิป ฑีระฆัง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
  นายฉลาด แก้วบุดตา
พนักงานพัสดุ ส.3
นายคูณ พิกุลศรี
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(ช่วยราชการ)
นายสัมฤทธิ์ โยตำแย
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
(ช่วยราชการ)
  นายดำรง บุตรหาญ
พนักงานธุรการ ส.3
(ช่วยราชการ)
       
                                   
  1.อัตรากำลังข้าราชการ 25 อัตรา
-ปฏิบัติงานอยู่จริง 20 อัตรา
-อัตราว่าง 5 อัตรา
-ช่วยราชการ 1 อัตรา
2.ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน
3.พนักงานราชการ 3 อัตรา
-ปฏิบัติงานอยู่จริง 3 อัตรา
-อัตราว่าง - อัตรา
4.ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน 44 คน