เดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม)วีดีโอใหม่
การปราศรัยของนายกรัฐมนตรีกับประชาชนที่โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560 : ต้อนรับคณะจากเชียงราย อำเภอแม่สาย มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 : ต้อนรับคณะจากเชียงราย อำเภอเชียงแสน มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม