คณะผู้บริหาร

นายสยาม ศิริมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายประทีป ฤทธิกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม

นายสุกิจ กลีบแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม

นายธรณินทร์ นวลใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกฤษฎา จันทะสิน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS

นายอภิสิทธิ์ สุขเจริญสบาย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS