ชุมชนนครพนม

หนังสือเวียน => ข้อสั่งการ => Topic started by: POC on January 06, 2017, 10:11:01 AM

Title: สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
Post by: POC on January 06, 2017, 10:11:01 AM
อ้างถึงหนังสือ จังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว 190100 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559