ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ => Topic started by: POC on April 27, 2017, 09:50:45 AM

Title: ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
Post by: POC on April 27, 2017, 09:50:45 AM
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว158 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

***************************
เอกสารที่ต้องส่งหลังจัดหา
1. แบบ คกก.มท.03
2. สำเนาใบส่งของ
3. สำเนาใบเสร็จ (ถ้ามี)
***************************