ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ => Topic started by: POC on August 28, 2017, 03:56:11 PM

Title: ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560
Post by: POC on August 28, 2017, 03:56:11 PM
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว11135 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560
----------------------------------------------------------
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สรุปผลการพิจารณาฯ ครั้งที่ 5/2560
                 (2) แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คกก.มท.03)
----------------------------------------------------------