ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด => Topic started by: POC on October 05, 2018, 10:36:14 AM

Title: ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ตามประกาศจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.61
Post by: POC on October 05, 2018, 10:36:14 AM
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.5/ว13607 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
(ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด
โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1574 ต่อ 110
-------------------------------------------------------