ชุมชนนครพนม

หนังสือเวียน => กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล => Topic started by: Duangjai Yodnaree on October 25, 2018, 10:00:24 AM

Title: คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ
Post by: Duangjai Yodnaree on October 25, 2018, 10:00:24 AM
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561