ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม => Topic started by: POC on November 01, 2018, 02:47:39 PM

Title: แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม
Post by: POC on November 01, 2018, 02:47:39 PM
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว14801 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการและคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

-------------------------------------------
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 122
-------------------------------------------