ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด => Topic started by: Duangjai Yodnaree on May 28, 2019, 08:13:51 AM

Title: มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2562
Post by: Duangjai Yodnaree on May 28, 2019, 08:13:51 AM
จังหวัดได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ