ชุมชนนครพนม

หนังสือเวียน => กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล => Topic started by: Duangjai Yodnaree on January 03, 2020, 09:27:01 AM

Title: นโยบายการต่อต้านการรับสินบน และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563
Post by: Duangjai Yodnaree on January 03, 2020, 09:27:01 AM
มีหนังสือแจ้งเวียนใ้ส่วนราชการในจังหวัดทราบด้วยแล้ว (นพ 0017.5/ว18658 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562)