ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => การบริหารจัดการภาครัฐ => Topic started by: administrator on August 21, 2014, 01:43:02 PM

Title: การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ 2556
Post by: administrator on August 21, 2014, 01:43:02 PM
การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดนครพนม
วันที่  8  มีนาคม  2556
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร  ชั้น 3
โดย... อมรา  ณ นครพนม