Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Duangjai Yodnaree

Pages: [1] 2 3 4
Filename Downloads Message Posted
ผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ปี 2562.xlsx 8 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 October 10, 2018, 02:25:29 PM
08091800.PDF 4 การรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่านอันตรายฯ October 09, 2018, 03:31:17 PM
7613-จังหวัดนครพนม-รายงานรายหน่วย-ระดับจังหวัด.pdf 1 ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2561 October 08, 2018, 04:18:08 PM
ร่างคู่มือ ITA 2562.pdf 2 ITA 2562 เพิ่มเติม October 03, 2018, 11:17:44 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย 62.pdf 4 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 กันยายน 61 September 21, 2018, 11:47:50 AM
ITA 62.pdf 4 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 กันยายน 61 September 21, 2018, 11:47:50 AM
คู่มือการขอรับบำเหน็จ อายุ 65year.pdf 1 คู่มือการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุครบ ๖๕ ปี July 24, 2018, 09:56:32 AM
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf 25 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง July 05, 2018, 09:02:08 AM
PMQA4.0Mannual.pdf 64 คู่มือ PMQA 4.0 June 14, 2018, 10:15:52 AM
w6-2561-ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ.pdf 51 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล June 05, 2018, 04:21:28 PM
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการปั้มน้ำมัน.pdf 6 ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการและเก็บน้ำมัน May 23, 2018, 10:27:49 AM
การวิเคราะห์ปลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม.pdf 13 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (2560) May 23, 2018, 08:50:55 AM
img-180523123732.pdf 16 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (2560) May 23, 2018, 08:50:55 AM
img-180523123732.pdf 9 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (2560) May 23, 2018, 08:50:55 AM
w7-2552_0.pdf 31 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ May 15, 2018, 09:44:03 AM
Pages: [1] 2 3 4