Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Duangjai Yodnaree

Pages: [1] 2 3 ... 5
Filename Downloads Message Posted
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf 16 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:06:24 AM
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 16 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:06:24 AM
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต.pdf 15 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:06:24 AM
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf 15 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:06:24 AM
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ.pdf 16 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:06:24 AM
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม.pdf 17 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:06:24 AM
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม.pdf 6 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 (2) November 01, 2018, 11:03:25 AM
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ.pdf 6 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 (2) November 01, 2018, 11:03:25 AM
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf 6 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:01:23 AM
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:01:23 AM
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต.pdf 5 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:01:23 AM
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf 6 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 November 01, 2018, 11:01:23 AM
w_9_2561_full_edition_1.pdf 25 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ October 25, 2018, 10:00:24 AM
w10_61.pdf 20 แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ October 22, 2018, 11:18:08 AM
กำลังคนภาครัฐ 2560 ข้าราชการพลเรือนสามัญ.rar 14 รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560 (2) October 18, 2018, 02:21:01 PM
Pages: [1] 2 3 ... 5