Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - POC

Pages: [1] 2 3 ... 112
Filename Downloads Message Posted
02 ร่างคำสั่งวาระจังหวัด 5 ด้าน.pdf 10 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 January 30, 2019, 01:47:00 PM
ประกวดสื่อ ร่วมกันแยกขยะ.pdf.01.jpg 7 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน .. January 15, 2019, 11:18:08 AM
ประกวดสื่อ ร่วมกันแยกขยะ.pdf.02.jpg 6 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน .. January 15, 2019, 11:18:08 AM
สำเนาประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ 20-2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TES) ฉบับใหม่หรือข้อเพิ่ม ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 .pdf 20 ประกาศการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ 21/2561 January 11, 2019, 11:02:41 AM
สำเนาประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ 21-2561 เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TES) สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น .pdf 22 ประกาศการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ 21/2561 January 11, 2019, 11:02:41 AM
บันทึกการประชุม GBC ไทย - ลาว ครั้งที่ 25 (เอกสารแนบ1).pdf 21 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว January 11, 2019, 10:40:44 AM
ตารางแบ่งความรับผิดชอบ GBC ไทย - ลาว ครั้งที่ 25 (เอกสารแนบ2).pdf 19 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว January 11, 2019, 10:40:44 AM
คำสั่งมอบอำนาจ ที่ 3758-2561 แก้ไขฯครั้งที่ 2.pdf 233 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือฯ ที่ นพ0017.3/19070 January 09, 2019, 02:00:57 PM
ประกาศรายชื่อ.pdf 42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถฯ ลูกจ้างเหมาบริการ November 22, 2018, 10:34:52 AM
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ.pdf 166 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ตามหนังสือที่ นพ 0017.3/15647 ลว.14พ.ย.61 November 20, 2018, 04:11:04 PM
คำสั่ง3253-2561.pdf 170 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ตามหนังสือที่ นพ 0017.3/15647 ลว.14พ.ย.61 November 20, 2018, 04:11:04 PM
ระเบียบวาระ7-2561.jpg 60 ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 7/2561 และสรุปข้อสั่งการ November 12, 2018, 10:41:21 AM
ระเบียบวาระ7-2561-ผู้เข้าร่วม.jpg 12 ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 7/2561 และสรุปข้อสั่งการ November 12, 2018, 10:41:21 AM
สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 7.jpg 15 ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 7/2561 และสรุปข้อสั่งการ November 12, 2018, 10:41:21 AM
การประชุม ศปก นพ ครั้งที่ 6.jpg 10 ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 6/2561 และสรุปข้อสั่งการ November 08, 2018, 10:29:10 AM
Pages: [1] 2 3 ... 112