Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - administrator

Pages: [1] 2
1
กติกาการประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา”
1.หัวข้อการประกวด     ส่งประกวดภาพในหัวข้อ“นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา”
2.คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไปทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น  ไม่จำกัดชนชาติเพศ อายุ การศึกษา
3.ประเภทการประกวด
การประกวดโดยคณะกรรมการตัดสิน
• รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
1) นายเจริญ  ตันมหาพราน  นักประวัติศาสตร์ชุมชน นักเขียน และช่างภาพมีชื่อของประเทศไทย
2) นายอภินันท์  บัวหภักดี  บรรณาธิการอนุสาร อสท. /ผอ.กองวารสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3) นายวัชระ  สุตะโคตร   อาจารย์คณะการจัดการ  สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม
4)นายจิตร  จีระฉัตร       รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
5) นายณัฐพล ต้นจำปา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
• เกณฑ์การตัดสิน
1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา”
2) มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่ายในขั้นตอนการผลิตภาพ  ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือ
บิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
3) มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
4. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด ทำได้โดยง่าย  สะดวก  ประหยัด รวดเร็ว  ใน  ๒  วิธี ดังนี้
4.1. สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบ  IT
• ส่งมาที่www.facebook.com/เพจนครพนม
• แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
4.2.ส่งไฟล์ภาพผ่าน อีเมล์
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งอีเมล์มาที่ nakhonphanom48@gmail.comโดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล์
• ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
   4.3.ผู้ส่งภาพ 1 ท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 3ภาพเท่านั้น
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
   5.1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
   5.2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในงานวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2558 เท่านั้น
   5.3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นภาพสี หรือขาวดำความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้นโดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีเพื่อส่งมอบและแสดงตนต่อคระกรรมการในวันมอบรางวัลการประกวด
   5.4. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง
   5.5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
• เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย
หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือจังหวัดฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับจังหวัดฯโดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
5.6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
5.7. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
6. รางวัลการประกวด
รางวัล“นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา” จากการตัดสินของคณะกรรมการ
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1  รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  1ร างวัล
รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 1,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
   7.1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จนถึง วันที่ 2  มิถุนายน2558  เวลา  12.00 น.
   7.2. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15  มิถุนายน2558 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ตามช่องทางดังนี้
• บนเว็บไซต์ : www.nakhonphanom.go.th
• เฟสบุ๊คจังหวัดนครพนม : www.facebook.com/nakhonphanomprovince
• เพจจังหวัดนครพนม : www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage
8. อื่นๆ
   8.1. จังหวัดฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่จังหวัดฯ ภายใน 15วันนับแต่วันที่จังหวัดตัดสินผลการประกวด
   8.2. ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในภาพดังกล่าวตกเป็นของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องส่งคืนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งภาพ และจังหวัดฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
   8.3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิรับรางวัลประเภทละ 1 รางวัลเท่านั้น
   8.4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
   8.5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  จังหวัดกำหนดให้เข้ารับรางวัล  ในวันประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดนครพนม  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หากไม่มีผู้มาติดต่อรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์(หากมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
   8.6. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ

2
การซักซ้อมการทำงานของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ 2558

3
ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย

            เดิมฟอนท์ 13 ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย ที่มีการติดตั้ง สามารถพิมพ์จากแป้นพิมพ์(Keyboard)ตัวเลขด้านขวามือได้เลยมี  2 ตัว คือ   

              1. TH Niramit AS 

              2. TH Sarabun PSK

ต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่ม Font ใหม่อีก 2 Font คือ  TH NiramitIT๙ หรือ TH SarabunIT๙  โดยปรับปรุงมาจาก TH Niramit AS และ TH Sarabun PSK

คุณสมบัติ ฟอนต์ไทย TH NiramitIT๙

1. สามารถใช้ปุ่มตัวเลข Num Lock เพื่อความสะดวกในการพิมพ์เป็นตัวเลขไทยได้

2. เอกสาร Word และ Excel ที่เคยพิมพ์เป็นตัวเลขอารบิก ถ้าคลิกเลือกตัวอักษรทั้งหมด แล้วเป็น ฟอนต์เป็น  TH NiramitIT๙ ตัวเลขอารบิกจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยให้อัตโนมัติ

3. สามารถคำนวนสูตรใน Excel ให้แสดงเป็นเลขไทยได้

4
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ณ วัดโฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
     คณะนายทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 17 และพุทธศาสนิกชน
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้มีปฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใส จึงได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ที่มีขนาดความกว้างของส่วนฐาน และความสูง 59 เมตร ขึ้นที่วัดโฆสมังคลาราม ตำบล
โคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมทั้งได้ดำเนินการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ บนพื้นที่บริเวณมณฑลพิธีทีมีเนื้อที่จำนวน 20 ไร่
ณ วัดโฆสมังคลาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้
1.   สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ
2.   พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางพระพุทธศาสนา
3.   ศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม
4.   สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ตามลิ้งค์ที่แนบ http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/kosapanyo.zip

5
รายงานการบริหารความเสี่ยงจังหวัดนครพนม 2557‏

6
ภาพประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สำหรับไฟล์ที่แก้ไขได้ ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์
http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/value12.zip

7
มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติจังหวัดนครพนม
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

8
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2557 วันที่ 1-9 ตุลาคม 2557 มีพิธีเปิดวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.
ชมความงดงามอลังการ
8 ตค.57 เวลา 08.00 น. รำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม
8 ตค.57 เวลา 18.00 น. มหกรรมไหลเรือไฟ
29-9 ตค.57 นิทรรศการวิถีคนทำเรือไฟ
3,4,6,8 ตค.57 แสง สี เสียง กลางลำน้ำโขง
4-7 ตค.57 แข่งเรือพระราชทาน
และทุกวัน 1-9 ตค.57 พบนิทรรศการอาหารเวียดนาม / ศิลปวัฒนธรรม 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม / เรือไฟโชว์ กระทงสาย

9
หลักการทำงาน “นครพนม”
ของ
นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

Pages: [1] 2