Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Duangjai Yodnaree

Pages: [1] 2 3
3
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

8
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9
รายละเอียดแนบหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.5/ว122 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. (4 หน้า)
- แบบเสนอผลงาน  (2 หน้า)

10
พรบ.อำนวยความสะดวก

11
งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

12
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

13
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

14
แบบรายงานผลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

15
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

Pages: [1] 2 3