Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - POC

Pages: [1] 2 3 ... 43
1
วาระงานผู้บังคับบัญชา 24 ส.ค. 60

2
หมวด P และตัวอย่างการตอบ ver.2

3
วาระงานผู้บังคับบัญชา 23 ส.ค. 60

4
ที่ทำการปกครอง จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ และวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบการสอบ

https://www.dropbox.com/s/kx581xgfagicxow/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf?dl=0

5
วาระงานผู้บังคับบัญชา 22 ส.ค. 60

6
วาระงานผู้บังคับบัญชา 18 ส.ค. 60

7
แบบประเมินความพึงพอใจ ปี 60

8
วาระงานผู้บังคับบัญชา 17 ส.ค. 60

9
จ.นครพนม ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย งานพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

10
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว10851 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง  การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ฯ
 ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันทีี่ 11 กันยายน 2560

----------------------
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
โทร. 042511287 ต่อ 122
----------------------

11
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว10851 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง  การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ฯ
 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันทีี่ 11 กันยายน 2560
----------------------
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 1. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0100.11/ว 6148 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง การบันทึกข้อมูลฯ
 2. แผนการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจังหวัดนครพนม
 3. รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลกล้องฯ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์
 4. แบบฟอร์มสำรวจความก้าวหน้าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
----------------------
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
โทร. 042511287 ต่อ 122
----------------------

12
วาระงานผู้บังคับบัญชา 16 ส.ค. 60

13
วาระงานผู้บังคับบัญชา 12-15 ส.ค. 60

14
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ จังหวัดนครพนม ปี60

15
วาระงานผู้บังคับบัญชา 11 ส.ค. 60

Pages: [1] 2 3 ... 43