Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Duangjai Yodnaree

Pages: [1] 2 3 4
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

2
แบบรายงานผลดำเินนการ กรณ๊ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ

3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ  นักวิชาการเงินและบัญชี

5
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562

8
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

9
แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

10
รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560

11
สรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ปี 2561

12
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

13
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ครั้งที่ 1 ให้ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

14
เอกสารแนบหนังสือจังวหัดนครพนม ที่ นพ 0017.5/ว13782 ลว 9 ตุลาคม 2561

15
จังหวัดนครพนม ได้ 88.46 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 9 ของจำนวน 76 จังหวัด

Pages: [1] 2 3 4