Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - POC

Pages: [1] 2 3 ... 39
1
วาระงานผู้บังคับบัญชา 23 มิ.ย. 60

2
วาระงานผู้บังคับบัญชา 22 มิ.ย. 60

3
แบบฟอร์ม การประเมินตัวชี้วัดลงนามคำรับรอง ปี2560

4
แบบประเมิน เวอร์ชั่้่น 2 PMQA

5
วาระงานผู้บังคับบัญชา 21 มิ.ย. 60

6
วาระงานผู้บังคับบัญชา 20 มิ.ย. 60

7
วาระงานผู้บังคับบัญชา 17-19 มิ.ย. 60

8
วาระงานผู้บังคับบัญชา 15 มิ.ย. 60

9
วาระงานผู้บังคับบัญชา 14 มิ.ย. 60

10
วาระงานผู้บังคับบัญชา 13 มิ.ย. 60

11
วาระงานผู้บังคับบัญชา 10-12 มิ.ย. 60

12
เอกสาร KPI ชี้แจงตัวชี้วัด ปี 2560

13
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ 0017.2/ว7719 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560  เรื่อง ข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
สิงที่ส่งมาด้วย :    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

---------------------------------
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร : 042511287 ต่อ 112
---------------------------------

14
วาระงานผู้บังคับบัญชา 9 มิ.ย. 60 (A3)

15
วาระงานผู้บังคับบัญชา 8 มิ.ย. 60

Pages: [1] 2 3 ... 39