Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - POC

Pages: [1] 2 3 ... 43
1
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครพนม ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

2
จ.นครพนม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศสอบราครจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถ.ราชทัณฑ์จากแยก ถ.กลางเมืองถึง แยก ถ.อภิบาลบัญชา

4
อบจ.นครพนม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ จ.นครพนม

5
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอำนวยการ วัดโฆสมังคลาราม

6
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาต้างก่อสร้างระบบระบายในเมืองเขตเทศบาลเมืองนครพนม

7
บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้พฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560

8
สามารถดาวน์โหลดเป็นฟอร์มต่างๆ   คลิกที่นี่

--------------------------------
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรฯ : 08 4921 6217
--------------------------------

9
วาระงานผู้บังคับบัญชา 12,15 พ.ค. 60

10
อบจ.นครพนม  ประกาศประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

11
วาระงานผู้บังคับบัญชา 5 พ.ค. 60

12
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวริมโขง

13
ม.นครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการซ่อมบำรุงทางกลของอากาศยาน

14
ม.นครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารกินได้

15
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถ.อภิบาลบัญชา เริ่มต้น กม.0

Pages: [1] 2 3 ... 43