Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - POC

Pages: [1] 2 3 ... 71
1
  ด้วยจังหวัดนครพนมได้กำหนดวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ 5 ด้าน  สำนักงานจังหวัดจึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชนในจังหวัด มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายนฤชา ฮ่มป่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 0872336901 ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

2
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง" ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งคลิปให้จังหวัด ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดร่วมกับกระทรวงมหาดไทยต่อไป

3
ประกาศการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ 21/2561 เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

4
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว (GBC) ครั้งที่ 25


5
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ไขครั้งที่ 2

6
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 11/2561 และสรุปข้อสั่งการ

-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------

7
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 10/2561 และสรุปข้อสั่งการ
-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------

8
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 9/2561 และสรุปข้อสั่งการ

9
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 8/2561 และสรุปข้อสั่งการ

-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------

10
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.1/ว232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ตามหนังสือที่ นพ 0017.3/15647 ลว.14พ.ย.61 และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3253/2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

12
สะพานข้ามโขงนครพนม คึกคัก มีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดูวีดิโอ คลิกที่นี่  : อีสานเช้านี้ NBT UBON 12-11-61

13
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 7/2561 และสรุปข้อสั่งการ

-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------

14
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  และสรุปข้อสั่งการ

-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------

15
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  และสรุปข้อสั่งการ

-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------

Pages: [1] 2 3 ... 71