Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - POC

Pages: [1] 2 3 ... 39
1
วาระงานผู้บังคับบัญชา 13 ธ.ค. 60

2
วาระงานผู้บังคับบัญชา 9,12 ธ.ค. 60

3
วาระงานผู้บังคับบัญชา 8 ธ.ค. 60

4
ม.นครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เทคโนโลยี องเมือง จ.นครพนม

6
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1 ห้อง

7
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

8
วาระงานผู้บังคับบัญชา 7 ธ.ค. 60

9
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม นพ 0017.2/ว17402 ลว.30พย60

10
วาระงานผู้บังคับบัญชา 2-4 ธ.ค. 60

11
ที่ทำการปกครองจ.นครพนม ประกาศผู้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2561

12
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่นพ 0017.2/ว17402 ลว.30พย60

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายชื่อหน่วยงานที่มีกล้องชำรุด ต้องการซ่อมแซม และหนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.2/ว6584 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (เงื่อนไขการประเมินราคาซ๋อม)

13
วาระงานผู้บังคับบัญชา 1 ธ.ค. 60

14
วาระงานผู้บังคับบัญชา 30 พ.ย. 60

15
ันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น.  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีพิธีการก่อนประชุมดังนี้
  1. พิธีมอบเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลนครพนม
  2. พิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่จับยึดยาเสพติด
  3.พิธีจัดงานวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตทางถนน
  4. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมานเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560
  5. พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
  6. พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการ
 
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

Pages: [1] 2 3 ... 39