Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - administrator

Pages: [1] 2
3
กติกาการประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา”
1.หัวข้อการประกวด     ส่งประกวดภาพในหัวข้อ“นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา”
2.คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไปทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น  ไม่จำกัดชนชาติเพศ อายุ การศึกษา
3.ประเภทการประกวด
การประกวดโดยคณะกรรมการตัดสิน
• รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
1) นายเจริญ  ตันมหาพราน  นักประวัติศาสตร์ชุมชน นักเขียน และช่างภาพมีชื่อของประเทศไทย
2) นายอภินันท์  บัวหภักดี  บรรณาธิการอนุสาร อสท. /ผอ.กองวารสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3) นายวัชระ  สุตะโคตร   อาจารย์คณะการจัดการ  สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม
4)นายจิตร  จีระฉัตร       รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
5) นายณัฐพล ต้นจำปา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
• เกณฑ์การตัดสิน
1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา”
2) มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่ายในขั้นตอนการผลิตภาพ  ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือ
บิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
3) มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
4. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด ทำได้โดยง่าย  สะดวก  ประหยัด รวดเร็ว  ใน  ๒  วิธี ดังนี้
4.1. สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบ  IT
• ส่งมาที่www.facebook.com/เพจนครพนม
• แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
4.2.ส่งไฟล์ภาพผ่าน อีเมล์
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งอีเมล์มาที่ nakhonphanom48@gmail.comโดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล์
• ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
   4.3.ผู้ส่งภาพ 1 ท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 3ภาพเท่านั้น
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
   5.1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
   5.2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในงานวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2558 เท่านั้น
   5.3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นภาพสี หรือขาวดำความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้นโดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีเพื่อส่งมอบและแสดงตนต่อคระกรรมการในวันมอบรางวัลการประกวด
   5.4. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง
   5.5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
• เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย
หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือจังหวัดฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับจังหวัดฯโดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
5.6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
5.7. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
6. รางวัลการประกวด
รางวัล“นมัสการพระธาตุพนมชื่นชมวันวิสาขบูชา” จากการตัดสินของคณะกรรมการ
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1  รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  1ร างวัล
รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 1,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
   7.1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จนถึง วันที่ 2  มิถุนายน2558  เวลา  12.00 น.
   7.2. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15  มิถุนายน2558 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ตามช่องทางดังนี้
• บนเว็บไซต์ : www.nakhonphanom.go.th
• เฟสบุ๊คจังหวัดนครพนม : www.facebook.com/nakhonphanomprovince
• เพจจังหวัดนครพนม : www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage
8. อื่นๆ
   8.1. จังหวัดฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่จังหวัดฯ ภายใน 15วันนับแต่วันที่จังหวัดตัดสินผลการประกวด
   8.2. ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในภาพดังกล่าวตกเป็นของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องส่งคืนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งภาพ และจังหวัดฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
   8.3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิรับรางวัลประเภทละ 1 รางวัลเท่านั้น
   8.4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
   8.5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  จังหวัดกำหนดให้เข้ารับรางวัล  ในวันประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดนครพนม  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หากไม่มีผู้มาติดต่อรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์(หากมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
   8.6. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ

4
การซักซ้อมการทำงานของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ 2558

5
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ณ วัดโฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
     คณะนายทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 17 และพุทธศาสนิกชน
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้มีปฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใส จึงได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ที่มีขนาดความกว้างของส่วนฐาน และความสูง 59 เมตร ขึ้นที่วัดโฆสมังคลาราม ตำบล
โคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมทั้งได้ดำเนินการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ บนพื้นที่บริเวณมณฑลพิธีทีมีเนื้อที่จำนวน 20 ไร่
ณ วัดโฆสมังคลาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้
1.   สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ
2.   พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางพระพุทธศาสนา
3.   ศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม
4.   สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ตามลิ้งค์ที่แนบ http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/kosapanyo.zip

6
รายงานการบริหารความเสี่ยงจังหวัดนครพนม 2557‏

7
ภาพประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สำหรับไฟล์ที่แก้ไขได้ ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์
http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/value12.zip

8
มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติจังหวัดนครพนม
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

9
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2557 วันที่ 1-9 ตุลาคม 2557 มีพิธีเปิดวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.
ชมความงดงามอลังการ
8 ตค.57 เวลา 08.00 น. รำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม
8 ตค.57 เวลา 18.00 น. มหกรรมไหลเรือไฟ
29-9 ตค.57 นิทรรศการวิถีคนทำเรือไฟ
3,4,6,8 ตค.57 แสง สี เสียง กลางลำน้ำโขง
4-7 ตค.57 แข่งเรือพระราชทาน
และทุกวัน 1-9 ตค.57 พบนิทรรศการอาหารเวียดนาม / ศิลปวัฒนธรรม 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม / เรือไฟโชว์ กระทงสาย

10
หลักการทำงาน “นครพนม”
ของ
นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

Pages: [1] 2