Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - POC

Pages: [1] 2 3 ... 112
Filename Downloads Message Posted
2. แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง61 (ลงทุน+ดำเนินงาน).doc 4792 แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 August 10, 2017, 03:31:45 PM
3. แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง 61 (ลงทุน+ดำเนินงาน).doc 3111 แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 August 10, 2017, 03:31:45 PM
ระเบียบว่าว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559.pdf 3033 ระเบียบว่าว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 November 24, 2016, 10:51:44 AM
12.2 วิเคราะห์สถานการณ์ จังหวัดนครพนม.pdf 2664 เอกสารการขอรับรางวัล ปี 58 (วิเคราะห์สถานการณ์ จังหวัดนครพนมและอภิธานศัพท์) June 15, 2015, 09:23:36 AM
ปณิธานความดี ปีมหามงคล 26 กพ.58.doc 2024 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล April 17, 2015, 10:43:32 AM
1. มท 0212.1 ว 3932.pdf 1802 แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 August 10, 2017, 03:31:45 PM
แบบสำรวจ cctv จังหวัดนครพนม.xlsx 1361 แบบสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดนครพนม November 01, 2016, 11:48:28 AM
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2557-2560.zip 1358 ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2557-2560 December 18, 2014, 04:47:01 PM
ตัวอย่าง คำสั่งจังหวัดนครพนม ปรับเงินเดือน1ธค57.docx 1151 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ June 02, 2015, 09:43:16 AM
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด สิงหาคม 57.doc 1142 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด สิงหาคม 57 November 26, 2014, 01:39:07 PM
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ธันวาคม 57.doc 1026 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ธันวาคม 57 January 28, 2015, 08:38:47 AM
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด กุมภาพันธ์ 58.doc 973 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด กุมภาพันธ์ 58 April 16, 2015, 01:51:21 PM
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด มีนาคม 58.doc 973 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด มีนาคม 58 April 28, 2015, 10:26:57 AM
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ตุลาคม 57.doc 952 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ตุลาคม 57 November 26, 2014, 01:42:16 PM
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด พฤษภาคม 58.doc 929 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด พฤษภาคม 58 June 23, 2015, 10:13:29 AM
Pages: [1] 2 3 ... 112