Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สนง.กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สนง.อุตสาหรกรรม จ.นครพนม
2
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0027/712 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
"รายงานข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนม ประจำไตรมาส 1 พ.ศ. 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปสถานการณ์แรงงานจังหวัด สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาแรงงานในพื้นที่"

-----------------------------------------
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 4058-9
โทรสาร. 0 4251 4058
-----------------------------------------
3
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครพนม ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
4
จ.นครพนม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศสอบราครจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถ.ราชทัณฑ์จากแยก ถ.กลางเมืองถึง แยก ถ.อภิบาลบัญชา
6
อบจ.นครพนม ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ จ.นครพนม
7
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอำนวยการ วัดโฆสมังคลาราม
8
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาต้างก่อสร้างระบบระบายในเมืองเขตเทศบาลเมืองนครพนม
9
บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้พฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560
10
สามารถดาวน์โหลดเป็นฟอร์มต่างๆ   คลิกที่นี่

--------------------------------
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรฯ : 08 4921 6217
--------------------------------
Pages: [1] 2 3 ... 10