Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ประกาศการสอบคัดเลือกฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม
2
วันที่ 26เม.ย.61 เวลา13.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ผู้นำชมรมคนหูหนวก กรรมการและเจ้าหน้าที่
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.61
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการชมรมคนหูหนวก จำนวน 50คน
ณ ไอฮอล์ล 3 โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม
3
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 13.30 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.)  และประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม 

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
4
วาระงานผู้บังคับบัญชา 27 เม.ย. 61
5
ันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น. 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนเมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมพระธาตุนครชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
6
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 08.00 น. 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ทุกอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมพระธาตุนครชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
7
วันที่ 25เม.ย.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จังหวัดนครพนม เวทีที่3 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน การทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ
ณ พื้นที่อำเภอนาหว้า ดังนี้
1. บ้านอูนนา ม.3 ต.นางัว
2. บ้านหนองหัวงัว ม.5 ต.นาคูณใหญ่
8
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.45 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมชนเผ่าไทกะเลิง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เช่น การจัดพิธีเลี้ยงปู่ตา การแสดงของชนเผ่า การทำอาหารพื้นเมือง เป็นต้น

ณ ศาลดอนปู่ตา บ้านคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
9
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีสมโภชและพุทธาภิเษกพระพุทธรูป "พระพุทธนิราพาธโลกนาถดิลก" ซึ่งหล่อขึ้นด้วยโลหะ ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ประดิษฐานยังหอพระโรงพยาบาลนครพนม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยตลอดจนผู้ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพนม
โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ณ บริเวณหอพระพุทธนิราพาธโลกนาถดิลก โรงพยาบาลนครพนม
10
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2561 ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีย์สถานและพระอารามหลวงที่สำคัญทั่วประเทศ

ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
Pages: [1] 2 3 ... 10