Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2
  ด้วยจังหวัดนครพนมได้กำหนดวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ 5 ด้าน  สำนักงานจังหวัดจึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชนในจังหวัด มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายนฤชา ฮ่มป่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 0872336901 ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
3
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด 27 ธันวาคม 2561
6
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาจัางดำเนินโครงการจัดเเสดงและจำหน่ายผลิตภัฑณ์ OTOP
7
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561

https://www.dropbox.com/s/lpi5ef6qzhj4ilw/CCF_000155.pdf?dl=0
10
กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
Pages: [1] 2 3 ... 10