Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
วาระงานผู้บังคับบัญชา 23 มี.ค. 60
2
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านการพัฒนาองค์การฯ ปี2560
3
วาระงานผู้บังคับบัญชา 21 มี.ค. 60
4
วาระงานผู้บังคับบัญชา 18-20 มี.ค. 60
5
รหัสงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
6
วาระงานผู้บังคับบัญชา 17 มี.ค.60
7
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด 30 มกราคม 2560
8
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด 29 ธันวาคม 2559
9
วาระงานผู้บังคับบัญชา 16 มี.ค. 60
10
   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย  จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ฯ
    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ URL: www.parliament.go.th/innovation/ ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานผ่านทางอีเมล์ democinnovation@gmail.com หรือทางไปรษณีย์


----------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
โทร 0 2244 2522
----------------------------------------------
Pages: [1] 2 3 ... 10