Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
บัญชีแสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ขออนุมัติดำเนินโครงการก่องสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม
3
คู่มือการปรเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
4
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเดือนเดือนกุมภาพันธ์
5
ระกาศ สำนักงาน ก.พ.เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
6
ายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนธันวาคม
7
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนธันวาคม
8
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเดือนเดือนมกราคม
9
แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10
  ด้วยจังหวัดนครพนมได้กำหนดวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ 5 ด้าน  สำนักงานจังหวัดจึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชนในจังหวัด มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายนฤชา ฮ่มป่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 0872336901 ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
Pages: [1] 2 3 ... 10