Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 8/2561 และสรุปข้อสั่งการ
2
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด 30 ตุลาคม 2561
3
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.1/ว232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ตามหนังสือที่ นพ 0017.3/15647 ลว.14พ.ย.61 และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3253/2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
6
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
เทศบาลเมืงนครพนม ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาดคุรุภัณฑ์ก่อสร้างและยานพาหนะ
8
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาสร้างกิจกรรมลานทางเดินเชื่อมทางจักรยาน
9
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถ.อภิบาลบัญชา
10
สะพานข้ามโขงนครพนม คึกคัก มีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดูวีดิโอ คลิกที่นี่  : อีสานเช้านี้ NBT UBON 12-11-61
Pages: [1] 2 3 ... 10