Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
แบบกรอกข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2560
2
สนง.ขนส่ง จ.นครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ับันทึกข้อมูล
3
จังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
4
วาระงานผู้บังคับบัญชา 20 เม.ย. 60
5
วาระงานผู้บังคับบัญชา 19 เม.ย. 60
6
วาระงานผู้บังคับบัญชา 13-18 เม.ย. 60
7
รบกวนส่งคืนให้จังหวัดภายในวันที่ 18 เมษายน 2560
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 07jai@hotmail.co.th
8
วาระงานผู้บังคับบัญชา 5 เม.ย. 60
9
วาระงานผู้บังคับบัญชา 31 มี.ค. 60
10
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ

--**----------------------------------**--
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 042 511287 ต่อ 112, 119
--**----------------------------------**--
Pages: [1] 2 3 ... 10