Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
เชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
12
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
13
ไทยเบฟ..นำคาราวานผ้าห่ม มอบความอบอุ่นให้ชาวนครพนม 12,000 ผืน http://nwnt.prd.go.th/centerweb/Lite/NewsDetail?NT01_NewsID=TNOHT6111050010113
14
นครพนม รองนายกรัฐมนตรี นำพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี 32 ล้านบาท ข่าวอีสานวันนี้ NBTUBON https://youtu.be/wje1-2tsUCE

15
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 1/2561 และสรุปข้อสั่งการ

-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------
16
ระเบียบวาระการประชุม ศปก.นพ. ครั้งที่ 1/2561 และสรุปข้อสั่งการ

-------------------------------
หน่วยงาน :  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศปก.นพ.
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------
17
กรมธนารักษ ประกาศการสรรหาผู้ลงทุนพพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้องที่ตำบลอาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
18
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว14801 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการและคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

-------------------------------------------
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0-4251-1287 ต่อ 122
-------------------------------------------

19
ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
20
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10