Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่นพ 0017.2/ว17402 ลว.30พย60

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายชื่อหน่วยงานที่มีกล้องชำรุด ต้องการซ่อมแซม และหนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.2/ว6584 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (เงื่อนไขการประเมินราคาซ๋อม)
12
วาระงานผู้บังคับบัญชา 1 ธ.ค. 60
13
วาระงานผู้บังคับบัญชา 30 พ.ย. 60
14
ันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น.  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีพิธีการก่อนประชุมดังนี้
  1. พิธีมอบเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลนครพนม
  2. พิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่จับยึดยาเสพติด
  3.พิธีจัดงานวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตทางถนน
  4. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมานเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560
  5. พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
  6. พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการ
 
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
15
วันพุธที่ 29 พ.ย.60 เวลา 08.00 น.  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อชี้แจงข้อราชการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
16
วาระงานผู้บังคับบัญชา 29 พ.ย. 60
17
ที่ทำการปกครองประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและสรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ
18
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด 30 ตุลาคม 2560
19
20
สนง. กพ. ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10