Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ขอรายงาน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
22
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ขอรายงาน ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
23
วาระงานผู้บังคับบัญชา 8  ต.ค. 61
24
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.5/ว13607 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
(ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด
โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1574 ต่อ 110
-------------------------------------------------------
25
วาระงานผู้บังคับบัญชา 5  ต.ค. 61
26
ม.ขอนแก่น ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
27
วาระงานผู้บังคับบัญชา 4 ต.ค. 61
29
วาระงานผู้บังคับบัญชา 3 ต.ค. 61
30
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00 น.

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เเละกล่าวถวายราชสดุดี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10