Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22
วาระงานผู้บังคับบัญชา 16 มี.ค. 61
23
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อสนับสนุนวัสดุอุปกณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากที่ระลึก ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว สนุก สุขใจ Smart village OTOP
24
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและจัดทำวัสดุอุปกรณ์กลุ่มที่มีศักยภาพทั่วไปตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและสาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการท่องเที่ยว สนุก สุขใจ Smart village OTOP
25
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกณ์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตชุมชน (กลุ่มที่มีศักยภาพทั่วไป) ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว สนุก สุขใจ Smart village OTOP
26
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดนครพนม


วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดที่นี่
https://www.dropbox.com/s/nzahbc3fmemwzsi/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%98.%20%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%9E..rar?dl=0
27
วาระงานผู้บังคับบัญชา 15 มี.ค. 61
28
ขั้นตอนกระบวนการทำงานแผนและงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด
29
สรุปการลงพื้นที่ของคณะทางานติดตามความก้าวหน้าและผลสาเร็จโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area) และโครงการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Agenda) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ให้ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่
https://www.dropbox.com/s/9o7k87axm28keci/ผลติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการต.pdf?dl=0
30
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
(1) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2561
(2) อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561
(3) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561
(4) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย : https://www.dropbox.com/s/1h8ofjx1m9dw9rw/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%201-4.rar?dl=0
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10