Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
วาระงานผู้บังคับบัญชา 14-16 ก.ค. 61
22
วันที่13ก.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานวางศิลาฤกษ์สร้างพระประทานพระพุทธรูปเชียงแสน ทรงเครื่องประทานพรหยกหินขาว ซึ่งมีขนาดหน้าตัก 58 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ ลานวัดพระพุทธยาภิบาล ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
เพื่อเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านและผู้ที่มาสักการะบูชา
23
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 100 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาจังหวัดและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
24
วันที่12ก.ค.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “. การขุนโคเนื้อคุณภาพด้วยเทคโนโลยี”
เพื่อยกระดับการผลิตเนื้อโคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และให้ใช้การตลาดนำการผลิต โดยเนื้อโคขุนมีไขมันแทรกเนื้อ ตลาดจะมีความต้องการสูง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 300 คน
ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
25
ตัวอย่างการจัดทำ KPI และSAR Card ประจำปี 2561

1.รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
26
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง KPI ปี 61
27
วาระงานผู้บังคับบัญชา 13 ก.ค. 61
28
หนังสือจังหวัดนครพน ที่ นพ 0017.2/ว 8325 ลงวันที่ 6 มกราคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  (สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 ตามไฟล์ที่แนบ)
  สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่
  สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คลิกที่นี่
 สำหรับหนังสืออ้างถึง คลิกที่นี่
29
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2561  โดยในวันนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม
30
วันที่11ก.ค.61 เวลา09.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันพุธ พระธาตุมหาชัย ในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุประจำวันเกิด
ณ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10