Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 61
เวลา 07.27 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีและกล่าวรายงานในพิธีเปิด “เส้นทางปั่นจักรยานสวรรค์ชายโขง และซุ้มเทพประทานพร” โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้กับชาวนครพนม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครพนม

ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้าริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
92
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61
เวลา 14.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม “ หน้าบ้านสวย หน้าเขื่อนงาม “ ร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงให้เป็นชุมชนที่มีทิวทัศน์และสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุมอาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อ.เมือง จ.นครพนม
93
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61
เวลา 13.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมในการเข้าประกวดในระดับประเทศประจำปี 2561 จำนวน 5 ประเภท คือ
  1. จังหวัดนครพนม กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
  2. ชุมชนบ้านนาสมดี กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
  3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น
  4. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่มดีเด่น
  5. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่มดีเด่น
  ซึ่งจะดำเนินการประกวดในระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 61

ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
94
วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61
เวลา 09.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในหัวข้อ “บทบาทของพระสงฆ์ในมุมมองของสังคม” ในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
95
วันพุธที่ 4 ก.ค. 61
เวลา 10.15 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
นางปัทมา วิทย์ดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครพนมในการถวายความจังรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
96
วันที่3ก.ค.61 เวลา11.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการชุมชน ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน ในการสร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน
ณ. ห้องประชุมหนองบึก 1 ชั้น 3 สหกรออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
97
วันที่3ก.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายชุมชนประชาชนจำนวน 140 คน
ณ. ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
98
วาระงานผู้บังคับบัญชา 7-9 ก.ค. 61
99
วาระงานผู้บังคับบัญชา 6 ก.ค. 61
100
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจารจร ถ.ธำรงค์ ประสิทธิ์ (เริ่มจากบริเวณสี่เเยก ถ.ราษฎรอุทอิศ สี่แยก ถ.ลูกเสือ)
Pages: 1 ... 8 9 [10]