กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/16) > >>

[1] บัญชีแสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ

[2] จ.นครพนม ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี

[3] การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย

[4] สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัคฃรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่นเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุน

[5] แบบฟอร์มข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดืิอน โควตาผู้ว่า

[6] แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562

[7] ประกาศ จ.นครพนม เรื่อง การบริหารวงเงินและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

[8] ประกาศ สำนักงาน ก.พ.เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

[9] แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version