กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/17) > >>

[1] บัญชีแสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ

[2] จ.นครพนม ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี

[3] การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย

[4] สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัคฃรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่นเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุน

[5] แบบฟอร์มข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดืิอน โควตาผู้ว่า

[6] การสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ปี 2562

[7] รายงานผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2561

[8] พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)62

[9] แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version