กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/12) > >>

[1] แบบฟอร์มข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด โควต้า ผวจ ครั้งที่2/60

[2] หมวด P และตัวอย่างการตอบ ver.2

[3] แบบประเมินความพึงพอใจ ปี 60

[4] แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ จังหวัดนครพนม ปี60

[5] แบบรายงาน ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรมฯ

[6] แบบฟอร์ม การประเมินตัวชี้วัดลงนามคำรับรอง ปี2560

[7] แบบประเมิน เวอร์ชั่้่น 2 PMQA

[8] เอกสาร KPI ชี้แจงตัวชี้วัด ปี 2560

[9] แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ มท.

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version