กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/15) > >>

[1] สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัคฃรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่นเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุน

[2] แบบฟอร์มข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดืิอน โควตาผู้ว่า

[3] รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560 (2)

[4] รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560

[5] แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[6] การรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่านอันตรายฯ

[7] แบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ปี2561

[8] หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดหมวด 1 การนำองค์การ

[9] ตัวอย่างการจัดทำ KPI และSAR Card ประจำปี 2561

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version