กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/14) > >>

[1] แบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ปี2561

[2] หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดหมวด 1 การนำองค์การ

[3] ตัวอย่างการจัดทำ KPI และSAR Card ประจำปี 2561

[4] รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง KPI ปี 61

[5] ม.เกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์จัดส่งคนเข้าร่วมโคงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักส

[6] มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

[7] Workshop1 ลักษณะสำคัญขององค์การ

[8] คู่มือ PMQA 4.0

[9] ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version