กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/15) > >>

[1] การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย

[2] สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัคฃรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่นเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุน

[3] แบบฟอร์มข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดืิอน โควตาผู้ว่า

[4] ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒ

[5] คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ

[6] แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

[7] รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560 (2)

[8] รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560

[9] แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version