กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/12) > >>

[1] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 (2)

[2] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561(ITA)

[3] การสมัครรางวัลเลิศรัฐพร้อมเอกสารชี้แจง

[4] ตารางสรุปตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม

[5] แบบฟอร์มข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด โควต้า ผวจ ครั้งที่2/60

[6] หมวด P และตัวอย่างการตอบ ver.2

[7] แบบประเมินความพึงพอใจ ปี 60

[8] แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ จังหวัดนครพนม ปี60

[9] แบบรายงาน ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรมฯ

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version