กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/16) > >>

[1] จ.นครพนม ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี

[2] การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย

[3] สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัคฃรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่นเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุน

[4] แบบฟอร์มข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดืิอน โควตาผู้ว่า

[5] แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ

[6] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

[7] แบบรายงานผลดำเินนการ กรณ๊ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ

[8] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ นักวิชาการเงินและบัญชี

[9] ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒ

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version