กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/12) > >>

[1] แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[2] รายงานติดตามความก้าวหน้าสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[3] การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

[4] ่ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนรอบปี ๒๕๖๓)”

[5] ขอเชิญร่วมชมการเเสดงแสง สี เสียง ชุด "นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"

[6] แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่

[7] แบบเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

[8] ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

[9] การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version