กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/12) > >>

[1] การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562

[2] การประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

[3] แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[4] แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[5] รายงานติดตามความก้าวหน้าสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[6] การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

[7] ่ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนรอบปี ๒๕๖๓)”

[8] ขอเชิญร่วมชมการเเสดงแสง สี เสียง ชุด "นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"

[9] แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version