กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/11) > >>

[1] การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที

[2] รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม

[3] การขั[เคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs

[4] การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล Government Communication Channel (GCC)

[5] เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

[6] รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561

[7] แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[8] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-นพ 15 มี.ค.61

[9] ขั้นตอนกระบวนการทำงานแผนและงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version