กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/11) > >>

[1] การขั[เคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs

[2] การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล Government Communication Channel (GCC)

[3] เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

[4] รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561

[5] แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[6] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-นพ 15 มี.ค.61

[7] ขั้นตอนกระบวนการทำงานแผนและงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด

[8] หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

[9] แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version