กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/13) > >>

[1] ขออนุมัติดำเนินโครงการก่องสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาห

[2] การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562

[3] การประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

[4] แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[5] แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[6] รายงานติดตามความก้าวหน้าสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[7] การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

[8] ่ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนรอบปี ๒๕๖๓)”

[9] ขอเชิญร่วมชมการเเสดงแสง สี เสียง ชุด "นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version