กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/10) > >>

[1] รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561

[2] แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[3] เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-นพ 15 มี.ค.61

[4] ขั้นตอนกระบวนการทำงานแผนและงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด

[5] หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

[6] แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[7] ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ ...

[8] แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[9] การจัดทำโครงการตามแผนภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version