กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/9) > >>

[1] แบบรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค.011,ค.911

[2] ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด best practice ของจังหวัด

[3] แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564

[4] การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[5] แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[6] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่

[7] แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจงงบฯ 61 เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ

[8] แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่

[9] รหัสงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version