กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Topics

(1/12) > >>

[1] การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

[2] ่ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนรอบปี ๒๕๖๓)”

[3] ขอเชิญร่วมชมการเเสดงแสง สี เสียง ชุด "นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"

[4] แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่

[5] แบบเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

[6] ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

[7] การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

[8] การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที

[9] รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version