การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Topics

(1/5) > >>

[1] ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กรณีจัดหาในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท (มีผล 1 ตุลาคม 2559)

[2] การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมฯ ของหน่วยงานสังกัด มท.ในจังหวัดนครพนม

[3] หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว8325 ลว. 22 มิ.ย. 61

[4] ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560

[5] รายงานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560

[6] แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้อง CCTV ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

[7] รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560

[8] รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 25560

[9] ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version