การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Topics

(1/5) > >>

[1] ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กรณีจัดหาในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท (มีผล 1 ตุลาคม 2559)

[2] การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมฯ ของหน่วยงานสังกัด มท.ในจังหวัดนครพนม

[3] คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559

[4] แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม (ยกเลืก มกราคม 2560)

[5] ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560

[6] รายงานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560

[7] แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้อง CCTV ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

[8] รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560

[9] รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 25560

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version