การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

Topics

(1/2) > >>

[1] การจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล

[2] ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

[3] การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ....

[4] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1986/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ

[5] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1693/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ (ยกเลิก)

[6] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 89-2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561

[7] คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด

[8] แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.60 (ยกเลิก)

[9] คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ณ 5 ต.ค. 60)

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version