การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

Topics

(1/2) > >>

[1] คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือฯ ที่ นพ0017.3/19070

[2] แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ตามหนังสือที่ นพ 0017.3/15647 ลว.14พ.ย.61

[3] การจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล

[4] ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

[5] การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ....

[6] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1986/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ

[7] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1693/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ (ยกเลิก)

[8] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 89-2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561

[9] คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version