การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

Topics

(1/1)

[1] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 89-2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561

[2] แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.60

[3] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 4 ต.ค. 60)

[4] คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด

[5] คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ณ 5 ต.ค. 60)

[6] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 21 ก.ย. 60 ยกเลิก)

[7] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ยกเลิก)

Navigation

[0] Up one level

Go to full version