การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

Topics

(1/1)

[1] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1986/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ

[2] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1693/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ (ยกเลิก)

[3] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 89-2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561

[4] แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.60

[5] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 4 ต.ค. 60)

[6] คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด

[7] คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ณ 5 ต.ค. 60)

[8] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 21 ก.ย. 60 ยกเลิก)

[9] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ยกเลิก)

Navigation

[0] Up one level

Go to full version