ข่าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

Topics

<< < (2/2)

[1] [20/08/2560] ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเชิ่งปฏิบัติการ...

[2] [28/05/2560] ต้อนรับคณะจากนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศรุ่นที่ 3

[3] [24/05/2560] ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเชียงราย

[4] [07/04/2560] ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุบลราชธานี

[5] [19/12/2559] ให้การต้อนรับคณะจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

[6] [22/09/2559] นำคณะนักลงทุน ลงดูพื้นที่โคกภูกระแต

[7] [10/03/2560] การประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

Navigation

[0] Up one level

[*] Previous page

Go to full version